Przedszkole w Łęcznej – Casper

Przedszkole w Łęcznej – Casper

Przedszkole w Łęcznej Casper ma przyjemność brać udział w kolejnej lokalnej akcji społecznej. Naszym zadaniem w projekcie “Urszulin dla Mam” będzie organizowanie warsztatów dla Rodziców Dzieci uczęszczających do przedszkola i żłobka. Tematyka będzie dotyczyła głównie zasad zdrowego odżywania.

Obecnie prowadzimy też drugą akcję edukacyjno-informacyjną o charakterze niekomercyjnym dla Rodziców Dzieci z niepełnosprawnościami oraz Rodziców Dzieci zdrowych. “ŁączyMY w Łęcznej” to program niosący korzyści wszystkim Dzieciom i Rodzicom mieszkającym w Łęcznej i okolicach.

Obecnie prowadzimy rekrutację do Żłobka i Przedszkola dla Dzieci wymagających specjalnej opieki. Rodzice Dzieci z niepełnosprawnościami nie płacą za ich pobyt w przedszkolu. Zapewniamy zespół profesjonalnych terapeutów: Logopedę, Psychologa, Neurologopedę, Pedagogów, specjalnie przygotowaną kadrę Nauczycieli po niezbędnych kursach oraz Fizjoterapeutkę z wykształceniem medycznym. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Prowadzone zajęcia przeznaczone są dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wszystkie grupy są integracyjne. Głównym ich celem jest zapewnienie naszym podopiecznym wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, nie tylko w pokonywaniu trudności, ale również w rozwijaniu uzdolnień. Każdy Casperek zdobywa wiedzę o różnych typach niepełnosprawności. Kształtujemy postawę akceptacji i współdziałania z niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami. Z łączenia świata Dzieci zdrowych oraz Dzieci ze specjalnymi potrzebami korzystają wszyscy. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb, oraz możliwości Dzieci autystycznych. Zajęcia pomagają w pokonywaniu lęków, wzmacniają wiarę we własne siły. Głównym celem zajęć jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać Dziecku szansę na sukces, stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej. W pracy z Dziećmi stawiamy na wzmocnienie wiary Dziecka we własne siły, oraz utrzymanie dobrej motywacji do dalszej pracy. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Przygotowaliśmy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla Dzieci z niepełnosprawnościami. Posiadamy specjalnie przygotowany pokój i specjalistyczne narzędzia oraz pomoce terapeutyczne do alternatywnej komunikacji m.in. PECS, Piktogramy, oraz Makaton. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Zapraszamy na profil Facebook Przedszkola w Łęcznej Casper – kliknij 🙂

 

Przedszkole w Łęcznej Casper, Przedszkole Casper, Logo dotacja nowe

Projekt: „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna” realizowany jest od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przez Kamilę Skrzypczyńską wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Prywatne Casper Kamila Skrzypczyńska, ul. Magnoliowa 4, 21-100 Łęczna. / Przedszkole w Łęcznej

Całkowita wartość projektu: 242 568,75 zł

Cel główny Projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych dla Dzieci (10 Dziewczynek, 10 Chłopów) w wieku 3 i 4 lat na terenie Gminy Łęczna oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia dla 40 Dzieci (20 Dziewczynek i 20 Chłopców, w tym 20 dotychczas korzystających z placówki i 20 nowych) realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz w celu zwiększenia kompetencji społecznych Dzieci w wieku przedszkolnych do 31.12.2018 r. / Przedszkole w Łęcznej

Cele szczegółowe Projektu: 1) Podniesienie jakości oferty przedszkolnej, 2) Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przedszkolnych, 3) Wyposażenie kuchni przedszkolnej w nowe naczynia dla Dzieci, 4) Zakup nowych zabawek i pomocy dydaktycznych dla Dzieci, 5) Wyposażenie placówki przedszkolnej w nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – sprzęt komputerowy, 6) Wyposażenie placówki w sprzęt służący integracji sensorycznej, 7) Zwiększenie szans edukacyjnych Dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych dla Dzieci nowo przyjętych i już uczęszczających do przedszkola (40 Dzieci), w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności: terapia ręki, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne. / Przedszkole w Łęcznej

Zajęcia służą poprawie motoryki ręki, usprawniają walkę z wadami postawy, służą wzrostowi kompetencji kluczowych. Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności poznawania własnych emocji i sposobów ich wyrażania, rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach, pomoc dziecku w przełamaniu lęków, poszerzanie zakresu pozytywnych doświadczeń społecznych. Zajęcia prowadzone w 2 grupach 20-osobowych, średnio raz w tygodniu, godzina lekcyjna przez okres realizacji projektu. / Przedszkole w Łęcznej

Planowane efekty: Zakup sprzętu przełoży się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej placówki przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu. Zakupione narzędzia IT/multimedialne usprawnią formy zajęć i staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania placówki. Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znacząco wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny Dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wyrównanie stwierdzonych deficytów oraz zwiększenie kompetencji społecznych. Główny nacisk położony został na poprawę motoryki ręki, usprawnienie walki z wadami postawy, wzrost kompetencji kluczowych. / Przedszkole w Łęcznej

Projekt obejmuje wsparciem: 1) Ośrodek Wychowania Przedszkolnego – Przedszkole Prywatne Casper Kamila Skrzypczyńska, ul. Magnoliowa 4, 21-100 Łęczna; 2) 20 nowo przyjętych do przedszkola Dzieci, w tym z orzeczoną niepełnosprawnością, a w przypadku zajęć dodatkowych 40 Dzieci uczęszczających do tej pory do przedszkola wraz z nowo przyjętymi Dziećmi. / Przedszkole w Łęcznej

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne. Projekt – „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna”, wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 1 2.1 Edukacja przedszkolna. / Przedszkole w Łęcznej